Sorag-jogap

Sorag-jogap

Akkom hakda köp soragyňyzyň bardygyny bilýärin, hiç pikir etmäň, bu ýerde kanagatlanarly jogap tapjakdygyňyza ynanýaryn.Soramak isleýän şeýle soraglaryňyz ýok bolsa, e-poçta ýa-da onlaýn arkaly habarlaşmakdan çekinmäň.

Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

---- Hawa, biz zawod, başlangyç galyndy dizaýnyndan doly önümçilige çenli ähli alýumin önümleriňiz üçin bir nokatly çeşme.

Waht siziň mümkinçilikleriňizmi?

--- Biziň kuwwatymyzy giňeltmek meýilnamamyz bar .Gözlemimizi ulaldanymyzdan soň, birbada bu ýerde sizi görersiňiz. Habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Sitirlemäni nädip almaly?

--- Bize IGS, DWG, STEP faýly we ş.m. çyzgylary ibermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik PDF bilelikde ajaýyp bolar.Islegleriňiz bar bolsa bellik ediň.Siziň salgylanmagyňyz üçin hünärli maslahat berip bileris. Sitatadan öň ähli talaplaryňyzy tassyklarys. Şol bir wagtyň özünde, çyzgy barada gizlin söz bereris.

Gaplamak maglumatlary barada näme aýdyp bilersiňiz?

--- EPE + Karton + Palet. Eger aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, kömek etmäge taýýardyrys.

Hil barada beren wadyňyzy nädip saklap bilersiňiz?

--- EPE + Karton + Palet. Eger aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, kömek etmäge taýýardyrys.

Çyzgylar tassyklanandan soň harytlary haçan iberersiňiz?

--- Adatça, göwrümi we dizaýny üýtgeşik bolany üçin, bölekler üçin 15 iş güni we goýumyňyzy alanyňyzdan soň galyp üçin 15-20 iş güni gerek.Wagty üpjün etmek üçin ulgamymyz bar.

Nädip ibermeli?

- Mugt nusga ýa-da kiçi sargyt adatça TNT, UPS we ş.m. tarapyndan iberilýär we uly sargyt müşderiler tassyklandan soň deňiz tarapyndan iberilýär.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?